Jaarplan 2016

Programmering

De werkzaamheden van de Inspectie vallen uiteen in vier categorieën. 

Programma’s

De Inspectie kiest de programma’s op basis van risicoanalyse en omgevingsanalyse. Welke risico’s doen zich voor op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werken en bestaanszekerheid? En welke rol heeft de Inspectie SZW bij de aanpak van die risico’s? Per programma zet de Inspectie een mix van toezichtsinstrumenten en opsporingsonderzoeken in om de risico’s zo effectief mogelijk aan te pakken. De programma’s variëren in duur, fasering en de mate waarin verschillende toezichtsinstrumenten ingezet worden. 

Onderzoek naar aanleiding van meldingen, signalen en verzoeken

De Inspectie heeft één centraal meldpunt waar elke burger, werknemer of instantie meldingen kan doen. Hier komen meldingen binnen over ongevallen, slechte arbeidsomstandigheden, illegale arbeid, fraude en andere overtredingen binnen het sociale domein. De Inspectie reserveert een deel van haar capaciteit voor het onderzoeken van die meldingen. Het gaat om:

  • wettelijke taken (bijvoorbeeld ongevalsonderzoek en verantwoordingsgericht onderzoek naar de bedrijfsvoering van UWV en SVB);
  • opsporingsonderzoeken;
  • onderzoek naar overige meldingen (zoals klachten over arbeidsomstandigheden of meldingen van arbeidsmarktfraude);
  • arbo- en arbeidsmarktfraudemonitors en overige strategische signalen;
  • (interne) politieke toezeggingen;
  • het doorgeven van signalen over fraude rondom werk en inkomen aan ketenpartners zoals UWV en SVB. 

Bestuurlijke handhaving

Het opleggen van juridisch adequate boete- en/of dwangsombesluiten én het innen hiervan is belangrijk bij de toepassing van het instrumentarium van bestuurlijke handhaving door de Inspectie.

Activiteiten voor derden

De Inspectie SZW is door het ministerie van VWS aangewezen als bijzondere opsporingsdienst voor het verrichten van onderzoek naar pgb- en declaratiefraude.