Jaarplan 2016

Programma's

De Inspectie kent drie soorten programma’s:

  • themagerichte programma’s: aanpakken die gericht zijn op individuele risico’s;
  • sectorgerichte programma’s: aanpakken die gericht zijn op risico’s binnen een sector;
  • sectorgerichte programma’s werk en inkomen: aanpakken die gericht zijn op risico’s binnen het stelsel van werk en inkomen.

Als er veel (grote) risico’s binnen één sector voorkomen, dan kiest de Inspectie meestal voor een sectorgericht programma. Als risico’s voorkomen in verschillende sectoren, dan kiest de Inspectie meestal voor een themagericht programma.

Per programma zet de Inspectie een mix van toezichtinstrumenten, opsporingsonderzoeken en communicatiemethoden in om risico’s zo effectief mogelijk aan te pakken. Hierbij speelt mee hoe maatschappelijke partijen, zoals brancheverenigingen, zijn georganiseerd en hoeveel invloed zij (kunnen) hebben bij de aanpak van risico’s.

Eind 2015 is een aantal meerjarige inspectieprogramma’s afgerond. Op het moment van verschijnen van het Jaarplan 2016 heeft de Inspectie nog niet voor alle afgeronde programma’s een nieuwe (meerjaren)aanpak vastgesteld. Dit kan betekenen dat sommige programma’s nog worden aangepast na het verschijnen van dit jaarplan.