Jaarplan 2016

Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen

In Nederland werkt één op de drie bedrijven met gevaarlijke stoffen. Dat varieert van bedrijven die incidenteel met een enkele gevaarlijke stof werken tot bedrijven die voortdurend met veel verschillende gevaarlijke stoffen werken.

De veelzijdige aanpak van de Inspectie draagt bij aan de vermindering van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, door de naleving door bedrijven te verhogen.

Risico's

RIVM schat dat jaarlijks tot ongeveer 1.200 personen overlijden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk. Dit leidt tot ongeveer 40.000 DALY’s: Disability-Adjusted Life-Years. Van alle bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, kan slechts 20% aantonen dat zij doeltreffende beschermingsmaatregelen hebben genomen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO.

2016

Vanwege de zeer diverse doelgroepen hanteert de Inspectie een brede mix van interventies. Daarbij structureren vier strategische lijnen haar doelen, subdoelen en interventies/acties: 

  • Reach in Arbo: slimme oplossingen, stand der techniek en nieuwe risico’s.
  • Voor de groep hoogrisicobedrijven (Brzo en ARIE-bedrijven) en de sector Aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber (ACFKR) werkt de Inspecties met een meerjarige aanpak. In andere sectoren met grote risico’s integreert zij interventies op de naleving en handhaving rond gevaarlijke stoffen in bestaande inspectieprogramma’s. Dit zijn de sectoren Bouw, Grond-, Weg- en Waterbouw, Metaal en Landbouw. 
  • De inspectieactiviteiten in deze sectoren zijn omvangrijk en veelsoortig. Het gaat dan om onder andere inspecties, herinspecties en handhaving bij met name niet-nalevers en notoire overtreders. Ook voorlichting en communicatie spelen een grote rol; doelgroepen zijn onder andere de branches, sectorvertegenwoordigende organisaties, afzonderlijke bedrijven en regionale uitvoeringdiensten.
  • De Inspectie controleert de uitvoering van de regelgeving die voortvloeit uit de Seveso III-richtlijn, zoals geïmplementeerd in het Brzo 2015.

De Inspectie werkt, waar nodig, in alle vier de strategische lijnen samen met ILT, Brzo+, SodM, EU-SLIC-werkgroepen en brancheorganisaties.